دانشجویان رفاه هشتگ دانشجو را تجربه کردند

//دانشجویان رفاه هشتگ دانشجو را تجربه کردند

زندگی برای . . .

تکمیل این عبارت معنای زندگی هرکس را مشخص می کند.

قرآن شفای زندگی

در مسائل خالقی قرآن سفارش نمی کند بلکه راهکار هم نشان می دهد. بخشی از این مسائل خالقی بهداشت و پیشگیری است که مبادا جامعه و افراد آلوده شوند و بخشی
دیگر درمان است که راه عالج را نشان می دهد،

  • امروزه جنگ جنگ سرد است- حفاظت از ادبیات دین

  • هزاران کتاب داریم اما فقط نوشته و چاپ شده است – سکوت اخلاق فروش خوشبختی

  • خانواده سالم بین اعضای آن ارتباط سالم و سرزنده وجود دارد – خانه یا قطب جنوب

  • آموزش و پرورش مبهوت حاشیه های خود – آهنگی در آموزش

  • وقتی احتیاج به نصیحت دارید – اخلاق

«بارها گفته ام و بار دگر می گویم:
کسی که بداند هر که خدا را یاد کند خدا همنشین او است. احتیاج به َعظی ندارد، می داند چه باید هیچ و بکند و چه باید نکند، می داند که آنچه را که می داند باید انجام دهد و آنچه را که نمی داند باید احتیاط کند».
آیت الله بهجت(ره) کتاب به سوى محبوب، ص ۲۵

.

بیمه

نوشته‌های تازه

رویدادهای جدید در انجمن

رویدادهای آینده
۱۳۹۸/۵/۱ ۴:۴۵:۲۴
Toggle Sliding Bar Area