رکورد هوش ، تست هوش

//رکورد هوش ، تست هوش

تارای باهوش رکورد انیشتن را زد.

تــارا شریــفی دختر ۱۲ ساله ایـرانــی اهــل دشسـتان بــوشهر کـه دانـش آموزی در شـهر آیلزبــری انگلیــس اســت. در تســت منســا موفـق بـه کسـب نمـره ۱۶۲ IQ کـه بالاترین ِ نمـره ممکـن در آزمـوش تسـت هـوش منسـا اسـت، بدسـت آورد.
تــارا شــریفی اعتــراف کـــرده کـــه از آوردن چنـیـــن نـــمره ای شوکـــه شــده اســت..

ضریب هوشی

ضریــب هوشــی یــک نســبت اســت کــه از تقســیم سـن عقلـی بـر سـن تقویمـی ضربـدر صـد به دسـت میآیـد. اگـر سـن عقلـی بـا سـن تقویمـی یکسـان باشـد، ضریـب هوشـی صـد میشـود ولـی در بعضـی مواقـع در بعضـی افـراد سـن عقلـی بیشـتر میشـود کـه ایـن فـرد هوشـی بیشـتر از سـایر افـراد دارد.
جــدای از عوامــل ژنتیکــی، عوامــل محیطــی متعــددی روی ضریــب هوشــی تاثیــر میگــذارد وضعیـت تغذیـهای بـه خصـوص در دوران کودکـی، اســترسها و تروماهــای روانــی، فقــر عاطفــی وارتباطـی و کمیـت و کیفیـت تحصیـات همگـی بـرضریــب هوشــی تاثیــر میگذارنــد.

  • ضریب هوشی ۳۰۰ – ویلیام جیمز

  • ضریب هوشی۲۰۰ – ترنس تائو

  • ضریب هوشی۲۲۵ – کریستوفر هیراتا

  • ضریب هوشی۱۹۴-  گری کاسپارووف

  • ضریب هوشی ۱۹۰ – مریلین ووس ساوانت

از دیگران باهوشان جهان را در شماره خردادماه۹۸ بخوانید

“جهت انـجام تست های هوش و هـدایـت تـحصیـلی و شغلی، مشاوره خانواده و بازی درمانی و کارگاه های آموزشی با انجمن تعلیم و تربیت
اسالمی، در تماس باشید. ”

بیمه

نوشته‌های تازه

رویدادهای جدید در انجمن

رویدادهای آینده
۱۳۹۸/۵/۱ ۵:۰۹:۱۵
Toggle Sliding Bar Area