تست برونگرایی، درونگرایی و عصب گرایی۱۳۹۹/۷/۱۷ ۱۵:۴۲:۴۹

تست برونگرایی، درونگرایی و عصب گرایی

روان‌شناسی تفاوت‌های فردی یا روانشناسی افتراقی (به انگلیسی: Differential Psychology) شاخه‌ای از روان‌شناسی است که به بررسی شیوه‌هایی‌های که در آن‌ها افراد در رفتار با یکدیگر متفاوتند می‌پردازد. این زیرشاخه از روان‌شناسی از سایر ابعاد این علم متمایز شده‌است٬ هرچند که روان‌شناسی علم مطالعه انسان‌ها است٬ اما روان‌شناسان نوین بیشتر به مطالعه گروه‌های انسانی یا پایه‌های بیولوژیکی شناخت اقدام می‌کنند. به عنوان مثال، در ارزیابی اثربخشی هر درمان جدیدی ، متوسط عملکرد درمان در یک گروه درمانی ممکن است با متوسط اثر دارونما ( یا یک درمان شناخته شده ) در گروه شاهد دوم مقایسه شود. در این زمینه، در حقیقت تفاوت بین افراد در واکنش خود نسبت به آزمودنی و به دستکاری تجربی بیشتر به عنوان اشتباهات آزمون محاسبه شده تا پدیده‌ای در خور مطالعه و دلیل آن این است که پژوهش‌های روان‌شناختی وابسته به کنترل‌های آماری‌ای است که تنها بر گروه‌هایی از مردم تعریف می‌شوند. روان‌شناسان تفاوت‌های فردی معمولاً به بررسی اشخاص به شکل مطالعه گروه‌هایی برپایه ی فرد به فرد صورت می پذیرد. شما با اصطلاح درون گرایی و برون گرایی آشنا هستید؟

شما شخصیت درون گرایی دارید یا برون گرا هستید؟ ما انسان‌ها دارای ویژگی‌های شخصیتی مختلفی هستیم، که این ویژگی‌های باعث می شود، در موقعیتی یکسان رفتارهای متفاوتی از دیگران داشته باشیم. یکی از این خصوصیات شخصیتی که تأثیر زیادی نیز بر همه جنبه‌های زندگی ما دارد، «درون‌گرایی» و «برون‌گرایی» است که با تست برونگرایی، درونگرایی وعصبگرایی در نرم دانشگاهی مشخص می شود که تیپ شخصیتی شما کدام است؟ برای شناخت تیپ شخصیتی خود و آگاهی از این که برون گرا هستید یا درون گرا تست روانشناسی زیر را انجام داده و در پایان ضمن شناخت تیپ شخصیتی خود از توصیه های ارائه شده برای بهبود تعاملات خود استفاده نمایید.

تست برونگرایی، درونگرایی و عصب گرایی

برون‌گرایی و درون‌گرایی (به انگلیسی: Extraversion and introversion)، یک صفت شخصیتی و یک بُعد اصلی (مرکزی) در نظریهٔ شخصیت انسان‌است. این دیدگاهی‌است که توسط کارل یونگ در سال ۱۹۲۰ عمومیت و محبوبیت یافت؛ هرچند که هردوی آنها درک همگانیِ محسوب شده، و مفهوم مورد استفاده از آن در روان‌شناسی، با منظور اصلی او متفاوت است. در آن به مسئله گرفتن انرژی انسان از دنیای بیرونش می‌پرداخت. بسیاری از افراد درون‌گرایی را با سکوت و خجالت همراه می‌دانند در مقابل آن انسان‌های برونگرا افرادی هستند که اجتماعی و شاد هستند. این نظریه بر این اصل استوار است که درونگراها انرژی خود را از درون خود دریافت می‌کنند (ایده‌ها و مفاهیم را از ذهن) و برون‌گراها انرژی خود را از دنیای بیرون خود و در ارتباط با دیگران.

برون‌گرایی در تمایل به بیرون رفتن، پرحرفی، و رفتار پر انرژی نمایان می‌شود، در حالی که درون‌گرایی بیشتر در رفتار انفرادی و خویشتن‌داری آشکار می‌گردد. تقریباً همهٔ مدل‌های جامعِ شخصیتی شامل این چند مفهوم در پیکربندی‌های مختلف هستند. مثال‌ها عبارتند از: پنج عامل بزرگ شخصیت، روانشناسی تحلیلی یونگ، مدل سه عاملیِ هانس ایسنک، ۱۶ عامل شخصیت یا پرسش‌نامه ۱۶ عامل شخصیتِ ریموند کاتل، پرسش‌نامه شخصیتی چندمحوری مینه‌سوتا چند، و آزمون شخصیت مایرز–بریگز.

برون‌گرایی و درون‌گرایی هردو معمولاً به عنوان یک زنجیره ی پیوسته ی واحد نگریسته شده‌اند؛ بنابراین، بیشتربودنش در یکی از آن دو مستلزم کاهش در دیگری‌است. کارل یونگ و توسعه‌دهندگان شاخص مایرز بریگز دیدگاه‌های متفاوتی ارائه می‌دهند و باور دارند که همه هر دو گرایش برون‌گرایی و درون‌گرایی را دارند، (و معمولاً) یکی از آن دو بر دیگری غالب است. با این حال، به جای تمرکز بر رفتار فردی، یونگ: درون‌گرایی به عنوان «نوع نگرشی که برحسب روش برخورد در جهت‌گیری در زندگی از طریق محتویات ذهنی روانی نمایان می‌شود» (تمرکز بر فعالیت‌های روانی درونی)، و برون‌گرایی: به عنوان «نوع نگرشی که برحسب شدت علاقه بر روی جسم خارجی تعریف می‌شود» (جهان خارج)

تست درونگرایی ذز انجمن تعلیم و تربیت اسلامی

انجمن تعلیم و تربیت اسلامی یار متخصص شما، مفتخراست که بتواند در حوزه ی تشکیل، تزویج و تحکیم خانواده خدمتی ناچیز را به مردم شریف ارائه دهد. این رسالت مهم هدف ماست.

[WpProQuiz 1]

Toggle Sliding Bar Area