انجمن تعلیم و تربیت اسلامی۱۴۰۰/۶/۲۵ ۱۵:۲۸:۵۵

انجمن تعلیم و تربیت اسلامی

انجمن تعلیم و تربیت اسلامی

مرکز آموزش 

همایش ها عضویت  

متخصصین مرکز مرکز خدمات 

تألیف و ترجمه  روابط بین الملل همسریابی

انجمن تعلیم و تربیت اسلامی.

انجمن تعلیم و تربیت اسلامی

[instagram-feed width=50]

هدف انجمن تعلیم و تربیت اسلامی یار متخصص شما بودن در هجمه های فرهنگی است. از این رو ضمن ثبت و اخذ مجوز به شماره ی ۴۶۱۸۰ جهت اطلاع رسانی فعالیتهای خود ماهنامه ای به نام سایس من به شماره ی ۸۳۵۸۰ در معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت دسترس عموم مردم ثبت می کند. از طرفی جهت ترویج علوم اسلامی با متخصصین در این حوزه ها اقدام به نشر و ترویج محتواهایی در قالب کتاب، ذیل انتشارات تحکیم خانواده به شماره ثبت ۱۴۰۸۵ می نماید.

 

از سویی اخذ نمایندگی کد ۷۱۶۶بیمه سامان در ارائه ی خدمات درمانی و بیمه تکمیلی و حوادث به همه ی مردم ایران بالاخص اعضای انجمن تعلیم و تربیت اسلامی و خانواده ی آن ها منجر گردیده است تا بسته های خدماتی انجمن بیش از پیش جامع و کامل گردد.

 

انجمن تعلیم و تربیت اسلامی یار متخصص خانواده هاست. انجمنی که شما را در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی پشتیانی خواهد کرد. مشاوره در تحصیل و انتخابات شغلی، مشاوره فردی و خانوادگی و ازدواج و ارائه محتواهای آموزشی و پرورشی در کتاب های تولیدی و ماهنامه ی فرهنگی-هنری سایس من را دستور کار خود قرار داده است.

 

هدف انجمن تعلیم و تربیت اسلامی یار متخصص شما بودن در هجمه های فرهنگی است. از این رو ضمن ثبت و اخذ مجوز به شماره ی ۴۶۱۸۰ جهت اطلاع رسانی فعالیتهای خود ماهنامه ای به نام سایس من به شماره ی ۸۳۵۸۰ در معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت دسترس عموم مردم ثبت می کند. از طرفی جهت ترویج علوم اسلامی با متخصصین در این حوزه ها اقدام به نشر و ترویج محتواهایی در قالب کتاب، ذیل انتشارات تحکیم خانواده به شماره ثبت ۱۴۰۸۵ می نماید.

 

از سویی اخذ نمایندگی کد ۷۱۶۶بیمه سامان در ارائه ی خدمات درمانی و بیمه تکمیلی و حوادث به همه ی مردم ایران بالاخص اعضای انجمن تعلیم و تربیت اسلامی و خانواده ی آن ها منجر گردیده است تا بسته های خدماتی انجمن بیش از پیش جامع و کامل گردد.

 

انجمن تعلیم و تربیت اسلامی یار متخصص خانواده هاست. انجمنی که شما را در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی پشتیانی خواهد کرد. مشاوره در تحصیل و انتخابات شغلی، مشاوره فردی و خانوادگی و ازدواج و ارائه محتواهای آموزشی و پرورشی در کتاب های تولیدی و ماهنامه ی فرهنگی-هنری سایس من را دستور کار خود قرار داده است.

 

هدف انجمن تعلیم و تربیت اسلامی یار متخصص شما بودن در هجمه های فرهنگی است. از این رو ضمن ثبت و اخذ مجوز به شماره ی ۴۶۱۸۰ جهت اطلاع رسانی فعالیتهای خود ماهنامه ای به نام سایس من به شماره ی ۸۳۵۸۰ در معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت دسترس عموم مردم ثبت می کند. از طرفی جهت ترویج علوم اسلامی با متخصصین در این حوزه ها اقدام به نشر و ترویج محتواهایی در قالب کتاب، ذیل انتشارات تحکیم خانواده به شماره ثبت ۱۴۰۸۵ می نماید.

 

هدف انجمن تعلیم و تربیت اسلامی یار متخصص شما بودن در هجمه های فرهنگی است. از این رو ضمن ثبت و اخذ مجوز به شماره ی ۴۶۱۸۰ جهت اطلاع رسانی فعالیتهای خود ماهنامه ای به نام سایس من به شماره ی ۸۳۵۸۰ در معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت دسترس عموم مردم ثبت می کند. از طرفی جهت ترویج علوم اسلامی با متخصصین در این حوزه ها اقدام به نشر و ترویج محتواهایی در قالب کتاب، ذیل انتشارات تحکیم خانواده به شماره ثبت ۱۴۰۸۵ می نماید. انجمن تعلیم و تربیت اسلامی یار متخصص شما